Classificació

A l'arxivística, la classificació és emprada per designar, de forma genèrica, una de les quatre grans activitats bàsiques de la nostra tasca professional, és a dir, recollir dades-conservar-organitzar-informar. El fet de que en l'arxivística el concepte de classificació s'ubiqui dins d'aquest context lògic, i el fet que abraci més d'una operació, fonamentalment intel·lectual, ha provocat que la confusió de termes classificació-ordenació sigui freqüent. ( Manual d'arxivística i gestió documental, AAC, 2009, p. 137)

El Quadre de Classificació és una relació ordenada jeràrquicament de les categories resultants de la classificació. Permet planificar i organitzar de manera sistemàtica la resta d’operacions del tractament arxivístic: les transferències, l’avaluació, l’elaboració dels instruments de descripció i recuperació de la documentació i els calendaris de conservació i d’accés.

La codificació és l’operació d’assignar el codi de classificació que correspongui del quadre de classificació a la documentació municipal segons el procediment administratiu seguit en la creació de la documentació

2
Categories:
WikiXam, Recursos tècnics
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment

1 comentari

Conejo Muntada, Josep

On classificar:

Els Expedients de sol•licitud d'informe d'habitatge per a reagrupament familiar= l'Informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge, amb les fotocòpies acreditatives pertinents

  • 10104040000, formen part de l'expedient de reagrupament familiar que s'inicia a Serveis Socials

Recopilació dels correus electrònics de l'Albert Taulé, Jordi Viliamala i Josep Conejo