Fons Ajuntament de Veciana

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08297.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Veciana

1.4.1. Data inici

1850

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1.764 unitats de descripció

65,37 m.

Paper i digital

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Veciana

 

2.2. Història del productor

L’ajuntament de Veciana és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Veciana. Aquest municipi (comarca de l’Anoia), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. L’Arxiu Comarcal de l’Anoia realitzà un primer inventari del fons a l’any 1994. L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona organitza el fons a l’any 2005, del 31 de gener al 28 d’abril del 2005. El 14 de novembre del 2006 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justicia al municipi.

El fons del “Círculo Recrativo” de Santa Maria del Camí completa l’activitat cultural del municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/03/24

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2016/12/22

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 30 d’octubre de 2010

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment