Població

Codi de referència 101.09.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Població
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió del seguiment i control de la configuració i la dinàmica de la població o conjunt d’habitants del municipi.
Sistema d’organització 1. Estadístiques generals de població. Censos
2. Padró municipal d’habitants
3. Estrangers i transeünts
4. Emigració, immigració
5. Registre civil municipal
6. Junta local del cens de població
-