Quadre de classificació municipal

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ MUNICIPAL

El programa d’Arxius Municipals de l’OPC des del començament va adoptar com a eina de treball el quadre de classificació de la documentació municipal d’en Josep Matas, publicat al 1989 . És un model de quadre funcional-orgànic, és a dir on els criteris bàsics de classificació són les funcions que legalment desenvolupen els ajuntaments, i com criteri auxiliar s’adopten els criteris orgànics, les formes d’organització interna, l’estructura administrativa i de govern. Els tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural han desenvolupat i actualitzat el quadre de 1989 i el continuen actualitzat en base a l'experiència acumulada

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL

Codi Descripció
01.01 Títols del municipi. Terme municipal. Símbols locals
01.02 Òrgans col•lectius de govern
01.02.01 Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal
01.02.01.01 Actes de sessions del Ple
01.02.01.02 Expedients de sessions del Ple
01.02.01.03 Ordenances i reglaments
01.02.01.04 Constitució de l'Ajuntament
01.02.01.05 Càrrecs municipals
01.02.01.06 Mocions
01.02.01.07 Delegacions de serveis
01.02.02 Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent
01.02.02.01 Actes de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal
01.02.02.02 Expedients de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal
01.02.03 Comissió de Governació
01.02.04 Comissions informatives i especials
01.02.05 Organitzacions supramunicipals
01.02.05.01 Mancomunitats
01.02.05.02 Consell Comarcal
01.02.05.03 Organitzacions associatives d’ens locals
01.02.05.04 Consorcis
01.03 Alcaldia
01.03.01 Resolucions i decrets
01.03.02 Bans. Edictes. Avisos
01.03.03 Convenis
01.03.04 Expedients d'Alcaldia
01.03.05 Queixes i peticions
01.04 Secretaria
01.04.01 Estadístiques generals
01.04.02 Estudis i informes
01.04.03 Expedients de Secretaria
01.04.04 Memòries municipals
01.04.05 Certificacions
01.04.06 Contractació administrativa
01.04.06.01 Contractació d'obres
01.04.06.02 Contractació de gestió de serveis públics
01.04.06.03 Contractació de subministraments
01.04.06.04 Contractació de serveis
01.04.06.05 Contractació de consultoria i assistència tècnica
01.04.07 Arxiu Municipal
01.04.08 Registre de parelles de fet
01.05 Serveis Jurídics
01.05.01 Informes i dictàmens
01.05.02 Causes
01.06 Personal
01.06.01 Organització del personal
01.06.02 Selecció i provisió de personal
01.06.03 Règim disciplinari
01.06.04 Expedients personals
01.06.05 Situacions administratives
01.06.06 Formació
01.06.07 Relacions laborals
01.06.08 Condicions de treball
01.07 Correspondència
01.07.01 Registre d'entrada
01.07.02 Registre de sortida
01.07.03 Correspondència entrada
01.07.04 Correspondència sortida
01.08 Mitjans de comunicació
01.08.01 Butlletí Municipal
01.08.02 Emissora Municipal
01.08.03 Televisió Municipal
01.09 Participació ciutadana
01.10 Protocol

2. HISENDA

Codi Descripció
02.01 Patrimoni
02.01.01 Descripcions generals, inventaris de béns
02.01.02 Adquisició de béns
02.01.03 Alienació de béns
02.01.04 Aprofitament de béns
02.01.05 Alteració de qualificació jurídica dels béns
02.01.06 Defensa del patrimoni
02.02 Intervenció
02.02.01 Comptes
02.02.01.01 Compte general
02.02.01.02 Registres de manaments d'ingrés
02.02.01.03 Manaments d'ingrés
02.02.01.04 Registres de manaments de pagament
02.02.01.05 Manaments de pagament
02.02.01.06 Llibres major/Major de comptes
02.02.01.07 Llibres diaris d'intervenció/Llibre d'operacions/Diaris general d'operacions
02.02.01.08 Llibres d'intervenció/Esborranys de despeses/Diaris d'intervenció de
02.02.01.09 Esborranys d'ingressos/Diaris d'intervenció d'ingressos/Diaris generals
02.02.01.10 Llibres generals de despeses
02.02.01.11 Llibres generals de rendes i exaccions
02.02.01.12 Llibres d'inventaris i balanços
02.02.01.13 Llibres de VIAP/Llibres majors de conceptes no pressupostaris
02.02.01.14 Llibres de comptes corrents per conceptes del pressupost/Llibres
02.02.01.15 Llibres auxiliars d'ingressos
02.02.01.16 Llibres auxiliars de despeses
02.02.01.17 Llibres auxiliars i subauxiliars
02.02.02 Pressupostos municipals
02.02.02.01 Pressupost ordinari
02.02.02.02 Pressupost extraordinari / Pressupost d'inversions
02.02.02.03 Pressupostos especials
02.02.02.04 Pressupost refós
02.02.02.05 Pressupost addicional
Endeutament
02.02.04 Transferències
02.02.05 Subvencions
02.02.05.01 Subvencions per a l'ajuntament
02.02.05.02 Subvencions a les entitats
02.02.06 Informes i estadístiques financeres
02.03 Tresoreria
02.03.01 Caixa
02.03.01.01 Llibres d'actes d'arqueig
02.03.01.02 Llibres de caixa
02.03.01.03 Llibres auxiliar de caixa
02.03.01.04 Llibres diari d'ingressos i despeses de dipositaria
02.03.01.05 Llibres d'arqueig diari
02.03.01.06 Llibres auxiliar de comptes corrents bancaris
02.03.01.07 Caixes i bancs. Comptes corrents
02.03.01.08 Liquidació d'impostos
02.03.01.09 Justificants de caixa
02.03.02 Retribucions i previsió social
02.03.02.01 Nòmines i retribucions
02.03.02.02< MUNPAL
02.03.02.03 Règim general de la Seguretat Social
02.03.02.04 Assistència sociosanitària
02.03.03 Caixa Municipal de Previsió
02.03.02.03 Règim general de la Seguretat Social
02.03.02.04 Assistència sociosanitària
02.03.03 Caixa Municipal de Previsió
02.03.04 Recaptació
02.03.04.01 Expedients d'apremi i executòries
02.03.04.02 Liquidacions, plecs de càrrec
02.03.04.03 Fallits i baixes
02.03.04.04 Comunicació de recaptació
02.03.04.05 Llistes cobratòries
02.03.04.06 Llibres de comptes corrents de recaptació en període voluntari i executiu
02.03.04.07 Registres de recaptació
02.03.04.08 Embargament
02.04 Fiscalitat
02.04.01 Talles i estims
02.04.02 Impostos municipals i estatals
02.04.02.01 Amillaraments
02.04.02.02 Cadastre
02.04.02.03 Contribució territorial/Contribució d'immobles, conreu i ramaderia
02.04.02.04 Contribució territorial rústica i pecuària/Impost de béns immobles (IBI )
02.04.02.05 Recompte general de ramaderia
02.04.02.06 Contribució territorial urbana/ Impost de béns immobles (IBI urbana)
02.04.02.07 Plusvàlues
02.04.02.08 Contribució industrial/ Llicència fiscal/ Impost d'activitats econòmiques
02.04.02.09 Impost d'utilitats
02.04.02.10 Impost de consum
02.04.02.11 Impost de cèdules personals
02.04.02.12 Impost de prestació personal
02.04.02.13 Circulació de vehicles/Patent nacional de vehicles/ Impost de circulació
02.04.02.14 Arbitris
02.04.03 Contribucions especials
02.04.04 Drets, taxes i preus públics
02.04.05 Multes
02.04.06 Quotes d'urbanització
02.05 Juntes i comissions
02.05.01 Junta Municipal
02.05.02 Junta Pericial
02.05.03 Comissió especial de comptes
02.06 Pòsit
02.07 Taula de canvi
02.08 Emissió de moneda
-

3. PROVEÏMENTS

Codi Descripció
03.01 Proveïment de productes per a consum de la població
03.02 Aigües, fonts i safareig
03.02.01 Aprofitament de cabals
03.02.02 Subministrament domiciliari d'aigua potable
03.03 Mercats i fires
03.04 Atenció al consumidor
03.05 Escorxador
03.06 Delegació local de proveïments
03.06.01 Racionament
03.06.02 Declaracions i autoritzacions de collites i existències
03.07 Transport públic
03.08 Juntes i comissions municipals
-

4. SERVEIS SOCIALS

Codi Descripció
04.01 Centres assistencials
04.02 Cooperació i solidaritat
04.03 Atenció als refugiats i víctimes de guerra
04.04 Assistència social
04.05 Actuacions contra l'atur laboral. Orientació professional
04.06 Juntes i Comissions, Patronats, Junta local de Reformes Socials
-

5. SANITAT

Codi Descripció
05.01 Cementiri i serveis funeraris
05.02 Epidèmies i contagis
05.03 Inspecció sanitària. Laboratori municipal
05.03.01 Vigilància d'aigua per consum públic
05.03.02 Vigilància de productes de consum
05.03.03 Control sanitari de la població
05.03.04 Desinfecció i desratització
05.03.05 Denúncies per infracció sanitària
05.04 Personal facultatiu, cos mèdic municipal
05.05 Centres sanitaris municipals
05.06 Farmàcies
05.07 Ambulància
05.08 Serveis veterinaris
05.09 Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids
05.10 Juntes i comissions municipals
-

6. OBRES I URBANISME

Codi Descripció
06.01 Planejament
06.01.01 Plans directors urbanístics supramunicipals
06.01.02 Pla General d'Ordenació Urbana/ Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
06.01.03 Projectes de delimitació de sòl urbà (PDSU)
06.01.04 Normes subsidiàries i complementàries
06.01.05 Programes d'actuació urbanística (PAU)
06.01.06 Plans parcials
06.01.07 Plans especials
06.01.08 Estudis de detall
06.01.09 Projectes d'urbanització
06.02 Gestió Urbanística i Informació
06.02.01 Projectes de delimitació de polígons i unitats d'actuació urbanística
06.02.02 Projectes de reparcel.lació, compensació i expropiació
06.02.03 Informació urbanística /Serveis tècnics
06.02.03.01 Informes i estudis
06.02.03.02 Aliniacions i rasants
06.02.03.03 Registres de carrers/ Nomenclàtor de carrers
06.02.03.04 Qualificacions urbanístiques/ Certificats urbanístics
06.02.03.05 Valoracions
06.03 Obres d'infrastructura
06.03.01 Obres generals d'infrastructura i urbanització
06.03.02 Canalització d'aigües, pous
06.03.03 Sanejament
06.03.04 Pavimentació i voreres
06.03.05 Semàfors i senyalització
06.03.06 Enllumenat
06.03.07 Gas
06.03.08 Comunicacions: camins, carreteres, ponts, ports
06.03.09 Jardins, parcs, arbrat i platges
06.03.10 Telecomunicacions
06.03.11 Electrificació
06.03.12 Abocadors i deixalleries
06.04 Immobles municipals: construcció i manteniment
06.05 Brigada municipal d'obres
06.06 Vialitat
06.06.01 Llicències d'ocupació espais públics
006.06.01.01 Col•locació de guals, marquesines i tenderols
06.06.01.02 Instal•lació de rètols i publicitat
06.07 Obres de particulars i serveis
06.07.01 Llicències d'obres particulars
06.07.01.01 Llicències d'obres majors
06.07.01.02 Llicències d'obres menors
06.07.02 Llicències de parcel.lació i segregació
06.07.03 Habitabilitat
06.07.03.01 Llicències de primera ocupació d'edificis i instal•lacions
06.08 Activitats classificades ambientals i obertura d'establiments
06.08.01 Llicències d'activitats classificades
06.08.02 Obertura d'establiments innocus
06.08.03 Obertura de locals recreatius i d'espectacles
06.08.04 Llicències d'activitats ambientals
06.09 Promoció de l'habitatge. Habitatges de promoció municipal
06.10 Disciplina urbanística
06.10.01 Ordres d'execució
06.10.02 Declaració de ruïna
06.10.03 Infraccions ambientals
06.10.04 Infraccions urbanístiques
06.10.05 Solars sense edificar
06.11 Juntes i Comissions municipals
-

7. SEGURETAT PÚBLICA

Codi Descripció
07.01 Cossos de seguretat
07.01.01 Milícies ciutadanes
07.01.02 Policia municipal
07.01.03 Vigilància nocturna
07.01.04 Bombers
07.01.05 Guàrdia rural
07.01.06 Guàrdia marítima
07.01.07 Cossos de seguretat externs
07.02 Presó. Dipòsit municipal de detinguts
07.03 Control de circulació de persones
07.04 Armes
07.05 Guardes jurats
07.06 Protecció civil
07.07 Juntes i comissions municipals
-

8. SERVEIS MILITARS

Codi Descripció
08.01 Allotjaments militars, subministraments a la tropa
08.02 Quintes, allistaments, lleves forçoses i prestació substitutòria
08.02.01 Quintes
08.02.02 Reserva
08.02.03 Prestació Social Substitutòria
08.03 Béns subjectes a requisa militar
08.04 Juntes i comissions municipals
-

9. POBLACIÓ

Codi Descripció
09.01 Estadístiques generals de població. Censos
09.02 Padró Municipal d'Habitants
09.02.01 Padrons
09.02.02 Rectificacions
09.03 Estrangers i transeünts
09.04 Emigració, immigració
09.05 Registre civil electoral municipal
09.06 Junta local del cens de població
-

10. ELECCIONS

Codi Descripció
10.01 Eleccions municipals
10.02 Eleccions de Jutge de Pau
10.03 Eleccions de Diputats Provincials
10.04 Eleccions al Parlament de Catalunya
10.05 Eleccions a Corts Generals
10.06 Eleccions al Parlament Europeu
10.07 Referèndums i plebiscits
10.08 Cens electoral
10.08.01 Cens
10.08.02 Rectificació del Cens electoral
10.09 Junta municipal del Cens electoral
-

11. ENSENYAMENT

Codi Descripció
11.01 Ensenyament infantil
11.02 Ensenyament primari
11.03 Ensenyament secundari i formació professional
11.04 Ensenyament de règim especial
11.05 Ensenyament d'adults
11.06 Educació especial (alumnes amb necessitats educatives especials)
11.07 Ajuts i beques per a l'ensenyament
11.08 Cens escolar
11.09 Juntes i comissions municipals d'ensenyament
-

12. CULTURA

Codi Descripció
12.01 Festes populars i Festa Major
12.02 Activitats i iniciatives culturals
12.03 Centres culturals municipals
12.04 Patrimoni historicoartístic i natural
12.05 Relacions amb entitats culturals
12.06 Normalització lingüística
12.07 Esports
12.08 Joventut
12.09 Promoció turística
12.10 Juntes i comissions municipals de cultura
-

13. SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT

Codi Descripció
13.01 Censos i estadístiques agrícoles i ramaderes
13.02 Danys a l'agricultura, plagues del camp, extinció d'animals perillosos
13.03 Foment forestal
13.04 Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge
13.05 Medi ambient
13.06 Representativitat agropecuària
13.07 Juntes i comissions municipals
-

14. COL·LECCIONS FACTÍCIES

2
Categories:
WikiXam, Recursos tècnics
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment