Serveis Militars

Codi de referència 101.08.
Nivell de descripció Grup de sèries
Títol Serveis militars
Abast i contingut Conté la documentació generada i rebuda en la gestió de l’actuació municipal relacionada amb l’obligació ciutadana de servir a les forces militars. La gestió del municipi en aquest àmbit és subsidiària de les autoritats militars i les funcions són essencialment de tramitació de lleves i allistaments i el trasllat d’aquestes gestions a les autoritats militars.
Sistema d’organització 1. Allotjaments militars, subministraments a la tropa
2. Quintes, allistaments, lleves forçoses i prestació substitutòria
3. Béns subjectes a requisa militar
4. Juntes i comissions municipals
-