LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 6a edició adaptada a la Llei 4/1999, de 13 de gener, publicada per l'Escola d'Adminsitració pública de Catalunya