Sentència RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2521-2002, interposat en relació a l'article 20.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents