Sentència RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2521-2002, interposat en relació a l'article 20.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents

El suplement del BOE núm. 49, de 26.2.2013, publica la Sentència 14/2013, de 31 de gener, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 2521-2002, interposat pel President del Govern de la Nació contra l'article 20.1 a) i f) de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional ha decidit: "Desestimar el present recurs d'inconstitucionalitat."


Aqui trobeu el text complet de la setencia:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/26/pdfs/BOE-A-2013-2164.pdf

2
Etiquetes:
Llei 10/2001, Arxius