Arxiu Municipal de La Granada

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de La Granada és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de La Granada. L´Arxiu Municipal de La Granada forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de La Granada

Carrer de l’Estació, 25.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 13 h

Consultes i informació: 938 974 025 i e-mail: granada@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de La Granada conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de La Granada

             Fons de l'Administració Local

101       Ajuntament de La Granada                                                                                      

             Fons públics no municipals                                                                                      

201       Jutjat de Pau de La Granada, 4.5 m.                                                                      

              Fons privats

304        Mutua Pecuària (1929-1946), 0.12 m.

305        Sociedad Recreativa La Alianza (1916-1964), 0.12 m.

306        Sindicat Unió Agrícola Cooperativa (1925-1949), 0.24 m.

              Col.leccions

901        Col.lecció de documents (1916-1951), 0.12 m