Arxiu Municipal de Sant Boi de Lluçanès

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Boi de Lluçanès és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Boi de Lluçanès. L´Arxiu Municipal de Sant Boi de Lluçanès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 938.578.241 o st.boillu@diba.cat

www.santboidellucanes.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Boi de Lluçanès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Boi de Lluçanès

 

          Fons de l’Administració Local

101        Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

          Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Boi de Lluçanès (1870-2012), (1,0 m.)

          Fons privats

301        Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (1941-1964), (0,23 m.)

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1977), (0,46 m.)

304        Centro Nacional Sindicalista. Sindicato Local (1939-1972), (0,23 m.)

           Col·leccions

901      Col·lecció Local (1930-1980), (0,11 m.)