Fons Ajuntament de Gallifa

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08087.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Gallifa

1.4.1. Data inici

1756

1.4.2. Data final

2018

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

59,3 m.

 516 unitats d'instal·lació

 1481 unitats de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Gallifa

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Gallifa és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Gallifa. Aquest municipi (comarca del Vallès Occidental, vall de Gallifa), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins l'organització que hi porta a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural l'any 1999. Cinc anys després, el 2004 l'Ajuntament de Gallifa s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Catàleg informatitzat en el programa ArxiuOPC de la sèrie de llicències d'obres particulars.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última modificació: 2020/05/5

Autoria de la modificació: Agnès Rueda Bueno

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament l'1 de desembre  de 2012.