Fons Ajuntament de Gelida

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08091.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Gelida

1.4.1. Data inici

1641

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

432,945 m.

8283 unitats de descripció

Paper. magnètic i òpitc

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Gelida

 

2.2. Història del productor

L’ajuntament de Gelida és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Gelida. Aquest municipi (comarca de l’Alt Penedès), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual.. Des dels anys vuitanta s’han realitzat diverses actuacions sobre el fons municipal. La primera intervenció la va realitzar l’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès l’any 1988. Van realitzar un primer inventari de tota la documentació municipal a nivell d’unitat d’instal·lació. Aquesta intervenció no va comportar l’organització del dipòsit de l’arxiu, ni la neteja dels documents, ni el seu arxivament. 

La segona intervenció, que va finalitzar el 1991, va centrar-se en la documentació municipal històrica, anterior al 1963. Es va seguir la classificació de l’inventari fet per l’Arxiu Històric Comarcal, però aquesta vegada va ser una intervenció complerta sobre un total de 250 unitats d’instal·lació.

Posteriorment, el 1995, es va fer una transferència de 223 unitats d’instal·lació i 75 llibres, que va seguir la classificació provinent de les oficines.

La darrera intervenció ha estat la realitzada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona des del 20 de març del 2001 fins al 19 de febrer de 2002. El 7 d’abril del 2005 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

El Registre d’Eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/05/16

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 2015/05/11

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment