Fons Ajuntament de Guardiola de Berguedà

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08099.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

1.4.1. Data inici

1934

1.4.2. Data final

2019

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

3.614 unitats de descripció (194,46 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Guardiola de Berguedà és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Guardiola de Berguedà. Aquest municipi (comarca del Berguedà, subcomarca de l'Alt Berguedà), es va crear el 1936 per l'agregació del municipi de Brocà i el municipi de Sant Julià de Cerdanyola. Aquest darrer es va tornar a desagregar de Guardiola de Berguedà l'any 1993.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de març de 1995 i el mes de febrer de 1998. L'adhesió de l'ajuntament de Guardiola de Berguedà al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de desembre de 2004.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/06/17

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

2014/06/17

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 22 d’agost de 2011.