Fons Ajuntament de Montmeló

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08135.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Montmeló

1.4.1. Data inici

1841

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

Hi ha còpies de documentació del XVII fetes durant el segle XIX.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

253,21 m.

7395 unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Montmeló

2.2. Història del productor

L’Ajuntament de Montmeló  és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de  Montmeló. Aquest municipi (comarca del Vallès Oriental), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'Estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'Ajuntament en els seus successius emplaçaments fins a la seva ubicació en l'edifici actual.  L’any 1997 l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona elabora un projecte d’organització de l’Arxiu Municipal, que s’executa a partir del 2000. El 2004 l’Ajuntament signa el conveni d’adhesió a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals, incorporant-se al programa de compres de material de conservació, ajudes a restauracions i la implementació del programa informàtic GIAM. L’Ajuntament deixa de tenir un tècnic d’arxius l’any 2011 i per tant deixa de formar part de la Central de Serveis Tècnics. 

L’any 2013 es signa el conveni entre l’Ajuntament i l’Oficina de Patrimoni Cultural pels treballs d’actualització del fons municipal i el 2015 l’Ajuntament s’adhereix al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a la normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

El Registre d’Eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de la Comissió Nacional d’Accés, Avalució i Tria Documental de la Generalitat.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

  • Quadre de classificació
  • Inventari-catàleg

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2017/03/13

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2017/03/13

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.