Fons Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut de Sant Julià de Vilatorta

1.1. Codi de referència

08220.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

1.4.1. Data inici

1738

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

5.966 unitats de descripció (184,73 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Sant Julià de Vilatorta. Aquest municipi, derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L’any 1942 es va agregar a aquest municipi (comarca d'Osona), el municipi de Vilalleons –creat l’any 1823–, si bé l’aprovació de l’agregació definitiva va ser el 1946. Entorn de l’any 1995 es va agregar al municipi l’enclau de la Font d’en Titus, que fins aleshores havia estat del terme de Calldetenes, i una part del terme va ser annexat al terme municipal de Taradell. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de gener i maig de 1998. El setembre de 2006 l'ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/02

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2015/03/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 11 d’abril de 2011