Fons Ajuntament de Talamanca

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08277.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Talamanca

1.4.1. Data inici

1830

1.4.2. Data final

2017

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

63,3 ml.

630  unitats d'instal·lació.

884 unitats de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de  Talamanca

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Talamanca és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Talamanca. Aquest municipi (comarca del Bages, dintre del parc de Sant Llorenç del Munt), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament fins l'any 1997 en què es va traslladar, a la seva ubicació actual, al Casal del Poble. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l'any 1997. Alguns anys després, concretament el 2009, l'Ajuntament de Talamanca s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Registre manual de la sèrie de llicències d’obres, amb alguns expedients informatitzats.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última modificació: 2020/05/05

Autoria de la modificació: Agnès Rueda Bueno

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 6 de  febrer de 2012.