Fons Ajuntament de Tavertet

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut municipal de Tavertet

1.1. Codi de referència

08280.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Tavertet

1.4.1. Data inici

1823

1.4.2. Data final

2014

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

46,81 m (1.771 unitats de descripció). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Tavertet

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Tavertet és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Tavertet. Aquest municipi (comarca d'Osona, àrea del Collsacabra), deriva directament dels antics termes jurisdiccionals de Tavertet i Sorerols, units ja des de l’Edat mitjana, i l’única modificació hauria estat vers 1840 que s’hi hauria agregat la major part de l’antiga quadra de Sant Bartomeu Sesgorgues, que abans havia constituït una quadra civil independent. A banda d’això el seu terme no ha sofert cap alteració rellevant.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual a partir de 1982 (l'ajuntament era anteriorment ubicat a Can Noguer). No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos l'any 2004. Immediatament després l'ajuntament de Tavertet s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/05

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/04/05

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.