Gestió Iniciatives Cabrera de Mar S.A. (GICSA)

1- ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08029.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Gestió Iniciatives Cabrera de Mar S.A. (GICSA)

1.4.1. Data inici

1993

1.4.2. Data final

2018

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Gestió Iniciatives Cabrera de Mar S.A. (GICSA)

2.2. Història del productor

El 16 de novembre de 1993 i el 15 de febrer de 1994, en sessions extraordinàries, el Ple de l’ajuntament de Cabrera de Mar aprova els estatuts de l’empresa pública “Gestió Iniciatives Cabrera de Mar S.A.” (en endavant GICSA) amb el cent per cent del capital de l’Ajuntament.

Segons l’article 5 d’aquests mateixos estatuts, el principals objectius són l’objecte de la societat són la realització de les activitats empresarials següents:

  1. Projectar, planejar, executar i gestionar les iniciatives econòmiques municipals.
  2. Organitzar, gestionar, explotar, controlar i prestar els serveis públics municipals que no siguin prestats directament per l’Ajuntament.
  3. Promoure i gestionar la construcció d’immobles i el seu condicionament.
  4. Realitzar, directament o mitjançant tercers, l’estudi, projecte, gestió, l’execució i el desenvolupament de planejaments urbanístics, circulació, vialitat i transports que es refereixin a l’àmbit territorial del municipi.

2.3. Història arxivística

Durant l’any 2019 es du a terme un primer tractament arxivístic de la documentació.

2.4. Dades d’ingrés

L’any 2019 ingressa la documentació datada entre l’any 1993 i 2014. La documentació més recent està custodiada per la mateixa oficina productora a la seu de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per GICSA en l’exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Des de les oficines es realitzen transferències anualment.

3.4. Sistema d’organització

El fons està organitzat segons un quadre de classificació propi.

4- ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d’accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està estretament relacionat amb la documentació del fons municipal, al qual complementa.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2020/04/07

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2020/04/07

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.