Fons Ajuntament de Callús

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08038.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Callús

1.4.1. Data inici

1853

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

138,2 m.

1172 unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Callús

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Callús és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Callús. Aquest municipi (comarca del Bages, vall mitjana del Cardener), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, a més del poble de Callús, cap administratiu, els ravals de Can Cavaller i del Cortès, el barri dels Manxons, la caseria de Viladelleva i la colònia d'Antius.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va organitzar el l fons municipal l'any 2001,  quatre  anys després de finalitzar una primera intervenció, l'any 2005,  l'Ajuntament de Callús s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2011/01/07

Autoria: Agnès Rueda

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 7 d'abril de 2011.