Fons Ajuntament de Cercs

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08268.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Cercs

1.4.1. Data inici

1900

1.4.2. Data final

2016

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

4.620 unitats de descripció (264,20 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Cercs

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Cercs és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Cercs. Aquest municipi (comarca del Berguedà, subcomarca de l'Alt Berguedà), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. Acabada la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) va incorporar l'antic municipi de La Baells.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. A mitjan 1990 es va dur a terme una actuació arxivística per part del Servei d'Arxius de la Generalitat, actuació de la qual es conserva un instrument de descripció sistemàtic. Entre els mesos de novembre de 2000 i març de 2001 s'hi va dur a terme la  intervenció de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L'adhesió de l'ajuntament de Cercs al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de juliol de 2004

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Cercs està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/06/17

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

2014/06/17

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 12 d’abril de 2012.