Fons Ajuntament de Jorba

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08103.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  de Jorba

1.4.1. Data inici

1852

1.4.2. Data final

2012

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

115,9 m.

989  unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  de Jorba

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Jorba és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Jorba. Aquest municipi (comarca de l'Anoia, conca d'Òdena), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat comprèn, a més del municipi de Jorba, l'agregat de Sant Genís, el veïnat de Traver i els antics hostals del Ganxo i de Castellví.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va organitzar el fons entre els mesos de febrer a juny de 2004. L'any 2007 l'ajuntament Jorba s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Catàleg informatitzat, en el mòdul d’expedients del programa  GAM, dels expedients generats a les oficines.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

2015/04/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 16 de febrer de 2012

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment