Fons Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08195.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

1.4.1. Data inici

1851

1.4.2. Data final

2014

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

24,27 m

725 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Sant Agustí de Lluçanès. Aquest municipi (comarca d'Osona, altiplà del Moianès), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim , va concretar el seu funcionament com a municipi dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació actual. El darrer trasllat va ser arran de la inauguració de l'edifici actual el 1992, en què es va abandonar el petit edifici que feia de seu del govern municipal situat a El Francàs. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que va tenir lloc entre el 3 d'abril i 3 de maig de 1997. El setembre 2011 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, i es va habilitar un nou dipòsit de documentació a l'altell, de caràcter provisional, per haver-se fet insuficient el dipòsit de planta baixa.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/05/12

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/03/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.