Fons Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08182.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament  del  Pont de Vilomara i Rocafort

1.4.1. Data inici

1904

1.4.2. Data final

2016

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

144 ml.

1299  unitats d'instal·lació.

1.700 unitats de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament  del Pont de Vilomara i Rocafort

 

2.2. Història del productor

L'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort és la corporació pública que governa els interessos del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort . Aquest municipi (comarca del Bages), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu

funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. Aquest municipi està format pels nuclis urbans de Rocafort i del Pont de Vilomara (cap administratiu) i les urbanitzacions de Can Riera, River Parc i Marquet Paradís.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de setembre a desembre de 2000. El 2005 l'ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l'arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Catàleg informatitzat de les llicències d’obres i activitats en un programa municipal.

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/04/02

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data última modificació: 2020/15/07

Autoria de la modificació: Agnès Rueda Bueno

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 25 d’octubre de 2010

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment