Santa Maria de Besora

Arxius municipals digitals 

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de descripció (quadre de classificació, inventari-catàleg) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de Santa Maria de Besora.

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat