L’Oficina de Patrimoni Cultural treballa conjuntament amb el Gabinet d’Innovació Digital en el projecte SeTDIBA

L’Oficina de Patrimoni Cultural treballa conjuntament amb el Gabinet d’Innovació Digital des de fa 5 anys en el projecte SeTDIBA per la modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica. Es va iniciar el projecte amb els ajuntaments que no disposaven de gestor d’expedients, aplicant la metodologia de treball e-SET i el gestor d’expedients Firmadoc, i s’està seguint amb ajuntaments que ja disposaven d’un gestor d’expedients i volen migrar cap al projecte SeTDIBA. A més del suport en la part de gestió documental de SeTDIBA, des de l’OPC també s’han impartit cursos com el de “Gestió documental aplicat a SeTDIBA”, per donar suport al personal dels ajuntaments que treballen amb el projecte SeTDIBA.

A l’apartat Sala de Ponents del butlletí Transparència i govern obert del mes de gener d’enguany, ha sortit publicat l’article El quadre de classificació, el catàleg de processos/sèries i el quadre de tipus documentals (Oficina Patrimoni Cultural DIBA). L’article parla de la importància del quadre de classificació i del quadre de tipus documentals com a base pel sistema de gestió documental d’un ajuntament, incidint en les aplicacions que té el quadre de classificació: contribució a la implantació documental, normalització dels processos i sèries, integració de la documentació històrica i actual, i facilitació de la integració i la interoperabilitat. També fa esment en relació a la publicitat activa i transparència de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, que va modificar-ne l’article 35 Publicitat activa i transparència.

Fins al moment present la tasca transversal entre el GID i l’OPC en el si de la Diputació de Barcelona ha donat molt bons resultats, seguim treballant per encarar els reptes presents i futurs.