Sant Vicenç de Torelló reintegra a Torelló uns comptes centenaris

La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Torelló va acordar retornar dos  expedients del període 1886-1888 sobre el compte general de l’Ajuntament de Torelló. El retorn es va fer efectiu el 1 d’octubre d’enguany. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 192 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

 Els comptes van ser revisats per la Diputació de Barcelona segons la Reial Ordre de 19 de novembre de 1900. Un error en la tramesa dels expedients justifica la presència d’aquests a Sant Vicenç de Torelló.

 La importància del retorn rau en que es tracta del compte general íntegre i, per tant, tracta tos els ingressos i despeses que l’Ajuntament de Torelló va efectuar en el període. D’aquesta manera es completa una sèrie significativa per a la informació econòmica del municipi de Torelló.

 Les entitats locals, un com ha finalitzat l’exercici pressupostari, han de formar el compte general, que és el document que posa de manifest la gestió feta en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. En l’actualitat aquests comptes estan integrats no només per les despeses de les corporacions sinó també els de les empreses públiques que en depenen.

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment