Marganell finalitza l'actualització de l'Arxiu Municipal

Aquest mes de desembre ha finalitzat la fase d’actualització del fons documentals de  l’Arxiu municipal de  Marganell. L’actualització s’emmarca dins del programa de suport al patrimoni documental municipal portada a terme per l’Oficina de Patrimoni Cultural, de la Diputació de Barcelona, i l’ajuntament de Marganell. Amb anterioritat, any 2001, l’OPC va realitzar la primera fase d’intervenció.

Durant els temps que ha durat l’actualització, s’han condicionat, classificat i  reinstal·lat  50 ml de documentació  generada durant els últims anys i  dipositada a la sala d’arxiu i a les oficines,  la documentació  inventariada s’ha descrit en el programa informàtic GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipals), subministrat per l’Oficina de patrimoni Cultural. Aquest programa facilita la gestió i la consulta del fons municipals.

Tota la documentació s’ha encapsat en 514  capses,  numerades correlativament  i col·locades en prestatgeries  fixes,  de forma  contínua i fàcil accés.

L’actualització ha permès normalitzar i controlar la documentació produïda en els últims 15 anys per l’Ajuntament , però sobretot ha servir per facilitat l’accés i la consulta de forma àgil i ràpida  a tot el fons municipal, millorant així la gestió i atenció als ciutadans per part de l’Ajuntament.

Com a característiques del fons documental inventariat, cal dir que es tracta d’un fons contemporani,  que permet conèixer, analitzar i estudiar tots aquells aspectes i assumptes en els quals l’Ajuntament intervé arrel de les seves atribucions en la gestió i govern del territori municipal.

Cal destacar el volum del fons, amb una gran varietat tipològica. La documentació més antiga és de 1797 , es tracta de la sèrie d’impostos   i comptes  municipals (1853-2014),  altra sèrie importat és el padró d’habitants (1870-2010) quintes  (1866-1999), les eleccions (1868/2016)  o els llibres d’actes (1866-2013). Aquestes sèries destaquen per la seva antiguitat i  continuïtat i permeten,  juntament amb  d’altres, la reconstrucció de la història contemporània del municipi des dels  vessants polític, social i econòmic.