WikiXam

La WikiXAM és l’espai on es publiquen les informacions bàsiques de tots els d’arxius municipals dels ajuntaments adherits al Programa de Manteniment i els instruments de descripció i de gestió documental dels seus fons. També es pot trobar aquesta mateixa informació dels municipis de la Central de Serveis Tècnics que ho han considerat oportú. La WikiXAM esta dividida en dos apartats:

 

  • Municipis de la Xarxa d'Arxius Municipals informa del funcionament i dels serveis de cada un dels arxius municipals, així com el quadre de fons per on es pot accedir a les fitxes de descripció dels fons i als seus instruments de descripció (quadre de classificació del fons i inventari).

 

  • Fons i documents on es pot accedir directament als instruments de descripció dels arxiu municipal i a la documentació que té digitalitzada cada municipis a través dels Arxius Municipals Digitals

Pàgines filles

1
Categories:
WikiXam
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment