Salvat i organitzat l'Arxiu Municipal d'Orpí

Habitualment no expliquem amb cert detall les intervencions de la XAM al territori. És clar que ho hauríem de fer més sovint tots plegats ja que ens faria més visibles i això de ben segur ens portaria conseqüències positives.

En aquesta ocasió us presentem el cas de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Orpí, municipi de l’Anoia, de 135 habitants. Sí, realment petit però amb un patrimoni documental no menys important que altres municipis més grans.

Doncs bé, després de dos mesos de tractament arxivístic, amb la implicació econòmica i tècnica de l’Ajuntament d’Orpí i de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, s’ha endegat la neteja, desinfecció, organització, descripció i instal·lació de la documentació municipal d’Orpí. Com a precedents, l’any 2010 l’Oficina de Patrimoni Cultural, a petició de l’ajuntament, va encarregar un informe per avaluar l’estat crític d’abandonament i de conservació que presentaven els fons documentals ubicats a l’Ajuntament d’Orpí. Una part considerable de la documentació patia els efectes d’anteriors trasllats i d’implacables humitats. Alhora, restaven senyals d’una intervenció de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, amb un inventari de l’any 1996.

Dit tot això, el “salvament” i l’organització d’aquest arxiu s’ha dut terme a partir d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i la diputació. L’equip de treball ha estat el següent: quant al tractament arxivístic, un arxiver extern ha estat supervisat per un arxiver itinerant de l’OPC (aplicant la metodologia del Programa de Manteniment) i, una persona procedent d’un pla d’ocupació del mateix ajuntament ha efectuat la tasca de neteja i desinfecció en part de la documentació, acció protocolaritzada i supervisada per una tècnica en restauració de l’OPC. L’ajuntament ha assumit econòmicament el cost del 20 % de l’arxiver extern i el material de conservació. I l’OPC ha assumit la part restant de l’arxiver extern, ha aportat l’arxiver itinerant, la tècnica en restauració, el programari GIAM i un microaspirador per la durada de la intervenció.

Com a resultat final, l’Arxiu Municipal d’Orpí compta amb un inventari amb 618 registres que abasta des de 1852 fins a l’actualitat, format per 226 unitats d’instal·lació que ocupen 26 metres lineals.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament d’Orpí garanteix l’accés, la conservació, l’organització i la difusió del seu Arxiu Municipal i posa les bases d’un sistema de gestió documental i d’arxiu “in situ” que serà desenvolupat quan l’ajuntament s’adhereixi pròximament al Programa de Manteniment de la XAM i sigui assistit per un arxiver itinerant de l’OPC.

No us sembla que podem parlar d’una bona pràctica ? L’Ajuntament d’Orpí i la Diputació de Barcelona n’estem molt satisfets !