Finalitzada l’organització de l’Arxiu municipal de Santa Maria de Miralles

Entre els mesos de novembre de 2021 i gener d’enguany, ha finalitzat l’organització de l’Arxiu municipal de Santa Maria de Miralles (Anoia) prevista en el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de la població i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El fons documental de Santa Maria de Miralles, ubicat inicialment en diverses oficines de l’Ajuntament, s’ha pogut unificar en un sol dipòsit de prestatgeries fixes amb unes millors condicions de conservació. La documentació comprèn el període 1854-2019, sent els documents més antics els Llibres d’Amillarament i les Actes de la Junta Municipal, permetent aproximar-nos a la història de Santa Maria de Miralles i el funcionament dels seus òrgans de govern en aquest període.

Els treballs, duts a terme per una arxivera externa amb la supervisió d’un arxiver itinerant de l’OPC, han consistit en el tractament arxivístic integral del fons municipal, donant com a resultat un total de 352 unitats d’instal·lació (40 metres lineals). L’inventari del fons municipal ha estat descrit en 774 registres al programa GIAM, en el qual s’ha format al personal, per facilitar la consulta interna i difusió al conjunt de la ciutadania.

La finalització de l’organització del fons municipal permet a l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles iniciar els tràmits per acollir-se al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’OPC que garanteix a través de l’equip d’arxivers itinerants la consolidació de la gestió diària de l’Arxiu Municipal.