MOIÀ DIGITALITZA EL FONS DE L'ARXIU MUNICIPAL

MOIÀ DIGITALITZA  EL  FONS  DE  L’ARXIU  MUNCIPAL

L’Ajuntament de Moià acaba de digitalitzar part del seu fons muncipal, amb el suport del programa de digitaltizació de la Xarxa d’Arxiu Municiapls (XAM) , de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Els treballs han consistit en digitalitzar el cadasttre dels anys 1737 a 1772, l’amillarament de 1769 a 1885 i els padrons municipal i fulls padronals de 1828 a 1986.

En total s’han digitalitzat uns 14.243 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i es publicaran a Internet els que siguin de lliure accés.

Es tracta d’uns documents  històrics,  el cadastre i l’amillarament són documents de caràcter fiscal, de gran valor per l’estudi de l’estrucutura agrària, el paisatger rural i cartogràfic del segle XIX.

Pel que fa als padrons muncipals, cal destacar que són una font d’informació important per l’estudi demogràfic de la població i per conèixer l’etructura  i els fluixos migratoris de població extrangera. També ens pot ajudar a conèixer els arrels familiars, l’ocupació de la població, el nivell d’alfabetització i per tant d’educació dels habitants del poble.

En conclusió, la digitalització d’aquesta documentació, que està dins del projecte de digitalització de la XAM suposa la salvaguarda i conservació de la memòria documental d’àmbit local, garantint la seva preservació física i facilitatnt-ne la difusió i l’accessibilitat per mitjans telemàtics a investigadors i ciutadania en general.