L’Ajuntament del Prats de Rei actualitza els fons documentals de l’Arxiu Municipal

Ha finalitzat recentment la fase d’actualització del fons documentals de  l’Arxiu municipal dels  Prats de Rei. L’actualització s’emmarca dins del programa de suport al patrimoni documental municipal portada a terme per l’Oficina de Patrimoni Cultural, de la Diputació de Barcelona, i l’ajuntament dels Prats de Rei.

 Amb anterioritat, any 2002, la mateixa OPC va realitzar la primera fase d’intervenció i va suposar llavors l’organització i descripció de  305 capses.

Durant els dos mesos que ha durat l’actualització, s’han condicionat, classificat i  reinstal·lat  55 ml (449Capses),  de documentació del fons municipal,  generada durant els últims anys i  dipositada a diferents indrets  i a les oficines,  la documentació  inventariada s’ha descrit en el prograrma informàtic GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipals), subministrat per l’Oficina de patrimoni Cultural. Aquest programa facilita la gestió i la consulta del fons municipals. També s’han descrit 15 ml d’altres fons documentals: 49 capses del jutjat de pau, 12 de les cambres agràries i  2 de la delegació local FET  i de les JONS.

Tota la documentació s’ha encapsat en 512  capses,  numerades correlativament  i col·locades en prestatgeries  fixes que l’ajuntament ha comprat, muntat i instal·lat en un local nou situat a la planta baixa de l’edifici del Museu Josep Castellà.

L’actualització ha permès normalitzar i controlar la documentació produïda en els últims anys per l’Ajuntament , però sobretot ha servir per instal·lar tots els fons en un mateix espai, unificant criteris en la descripció i facilitant així el control, la consulta i l’accés a tots els fons municipals. 

Com a característiques del fons documental municipal inventariat, cal dir que es tracta d’un fons molt interessant amb una gran varietat tipològica i antiguitat, la primera documentació és del segle XV,  això ens permet conèixer, analitzar i estudiar tots aquells aspectes i assumptes en els quals l’Ajuntament intervé arrel de les seves atribucions en la gestió i govern del territori municipal.

A partir d’ara i amb l’inventari generat per controlar i descriure tots els documents custodiats a l’Ajuntament, els investigadors i les persones interessades poden conèixer el contingut de tot el que es conserva a l’Arxiu.