L’Arxiu Municipal de Fonollosa publica l’inventari de la Cambra Agrària

L'Arxiu Municipal de Fonollosa, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2022, posa a disposició del públic l’inventari de la Cambra Agrària, fons que originàriament es trobava barrejat amb el fons municipal i que ara ha estat ordenat, classificat i inventariat.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/fons-cambra-agraria-de-fonollosa, on hi trobareu el quadre de classificació i l'inventari.

Les cambres agràries locals es van constituir com a resposta a la necessitat que tenien els pagesos de defensar els interessos comuns i poder prestar als afiliats un seguit de serveis i ajuts. Les seves funcions eren d'ordre social (conciliació de conflictes entre els productors agraris, estudis i informes sobre la productivitat agrària), d'ordre econòmic (foment i millora de la productivitat agrària, lluita contra les plagues, organització de fires i cursos ...), d'ordre assistencial (gestió de les assegurances socials agràries) i d'ordre comunal (obertura i reparació de camins, creació i manteniment de vies d'aigua, organització de la policia rural, etc). A més, col·laboraven amb l'administració estatal en la confecció d'estadístiques i informes. Un dels serveis més importants que prestaven era la gestió assistencial, amb la implantació i el foment de les assegurances socials.

L'any 1993 es traspassaren a la Generalitat de Catalunya i s'establiren quatre úniques cambres en tot el territori català. L'any 1994 es realitzaren les operacions de liquidació del patrimoni i drets i obligacions de les cambres agràries locals i es posaren a disposició del cap de la corresponent oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la comarca.

La documentació que integra aquest fons és la pròpia generada de la gestió de la Cambra Agrària. Inclou, bàsicament, documentació relacionada amb els òrgans de govern, ad ministració general, règim patrimonial i econòmic i gestió dels serveis.