Curs sobre el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics (edició virtual)

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, consagren el dret de les persones a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques, simplificant l’accés als mateixos, i reforcen l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en les administracions públiques, tant per millorar l’eficiència de la seva gestió com per potenciar i afavorir les relacions de col·laboració i cooperació entre elles.

El present Reglament desenvolupa i concreta les lleis esmentades i segons el seu preàmbul té quatre grans objectius: millorar l’eficiència administrativa, incrementar la transparència i la participació, garantir serveis digitals fàcilment utilitzables i millorar la seguretat jurídica.

L’objectiu de les  sessions formatives, en dues edicions independents (el 24 de març i el  4 d’abril: amb l’inscripció tancada) que hem organitzat des de l’Oficina de Patrimoni Cultural, en el context de la Xarxa d’Arxius Municipals, és donar a conèixer l’abast del Reial Decret 203/2021, el contingut i la repercussió d’aquest decret en l’àmbit municipal, tant en la gestió de l’Ajuntament com de l’Arxiu Municipal en particular.