Fons Ajuntament de Gironella

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08092.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Gironella

1.4.1. Data inici

1405

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

9.739 unitats de descripció

596,24 m.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Gironella

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Gironella és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Gironella. Aquest municipi (comarca del Berguedà, subcomarca del Baix Berguedà), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments. Degut al volum acumulat, a partir de la decada de 1980 es va començar a separar la documentació considerada històrica de l'administrativa, per bé que aquesta divisió no fou molt acurada. La documentació històrica va passar a la zona de les escoles, en un dels antics pisos dels mestres, mentre que l'administrativa romania en part a l'ajuntament i en part en un edifici proper llogat per tal que actués a efectes de dipòsit. Posteriorment, aquesta documentació fou traslladada a la piscina coberta, infraestructura que havia quedat a mig construir. La documentació de caràcter històric fou identificada i mínimament tractada per un afeccionat local a la història, per bé que no hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins a una primera intervenció en aquest fons històric, realitzada entre els anys 2012 i 2013 per encàrrec de l'ajuntament. Les dues intervencions que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de novembre de 2016 i el mes de maig de 2019 posaren al dia la documentació administrativa i integraren els fons històrics en un únic inventari. L'adhesió de l'ajuntament de Gironella al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes d'abril de 2021.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Gironella està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

El Calendari de Conservació informa dels acords que ha pres la Junta de Govern Local sobre la conservaciò de la documentació municipal d'acord amb els criteris de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

 

- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2021/07/05

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data de modificació: 2021/07/05

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.