L'Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra rep la donació del repartiment cadastral de l'any 1748

L'Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007, ha rebut, per part de Jordi Vilamala Salvans, la donació del repartiment cadastral de la vila corresponent a l'any 1748.

Aquest lligall, de 48 folis, que conté una relació de les quantitats que els habitants de la vila havien de pagar en concepte de l'esmentat impost, es troba un bon estat de conservació.

Aquesta documentació resulta d’un interès cabdal per tal de conèixer la història i la situació de Sant Feliu Sasserra a mitjan segle XVIII, i incrementa de forma molt considerable el patrimoni documental de l'Arxiu Municipal, ja que esdevé, exceptuant uns comptes del clavari datats entre 1721 i 1734, la documentació més antiga que s'hi conserva.

Amb aquest acte, l’Arxiu Municipal vol continuar la recuperació i la conservació del patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer els particulars, les entitats i les associacions de Sant Feliu Sasserra.