Fons Ajuntament del Bruc

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08025.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament del Bruc

1.4.1. Data inici

1825

1.4.2. Data final

2021

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1.747 unitats d'instal·lació (204 m.l)

Paper, magnètic i òptic

4.132 registres de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament del Bruc

 

2.2. Història del productor

L’ajuntament del Bruc és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi del Bruc. Aquest municipi (comarca de l’Anoia), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en successius emplaçaments fins la seva ubicació en la planta baixa de l’edifici de Can Casas. El fons municipal del Bruc havia estat organitzat per la Gemma Estrada durant els anys 1994 a 1996, amb l’assessorament i el recolzament de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, realitzant-se un primer inventari del fons. L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha organitzat el fons municipal en dues fases, una primera entre el desembre de 2003 i el maig de 2004, i la darrera entre el desembre del 2020 i l’abril de 2021. El 16 de desembre de 2021 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi. Pendent d’ingrés i descripció.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/05/02

Autoria: Joan Montblanc Lasaga

7.1.2. Data de descripció

Data darrera revisió: 2022/05/10

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment