Fons Ajuntament d'Aguilar de Segarra

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08002.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament d'Aguilar de Segarra

1.4.1. Data inici

1835

1.4.2. Data final

2020

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

465 unitats de descripció

46,5 mL.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament d'Aguilar de Segarra

2.2. Història del productor

L’ajuntament d'Aguilar de Segarra és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi d'Aguilar de Segarra. Aquest municipi (comarca de Bages), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim, va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual.

La darrera intervenció es va realitzar, per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, entre desembre de 2021 i gener de 2022.

El l’abril del 2023, l’ajuntament d'Aguilar de Segarra s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic; o bé l’eliminació.

El Calendari de Conservació informa dels acords que ha pres la Junta de Govern Local sobre la conservació de la documentació municipal d'acord amb els criteris Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El Registre d’Eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius marcades pel Calendari de Conservació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals (MQCAC), desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

  • Arxiu Municipal Digital

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023/05/25

Autoria: Marc Garriga Santapau

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 2023/05/25

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.