Fons Ajuntament de Santa Maria de Miralles

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08257.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Santa Maria de Miralles

1.4.1. Data inici

1854

1.4.2. Data final

2020

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

352 unitats d'instal·lació (40 m.l)

Paper, magnètic i òptic

773 registres de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Santa Maria de Miralles

 

2.2. Història del productor

L’ajuntament de Santa Maria de Miralles és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de la comarca de l’Anoia, derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament fins la seva ubicació en el nou dipòsit habilitat al local social de les antigues escoles. L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha organitzat el fons municipal entre el novembre de 2021 i el gener de 2022. L'octubre de 2022 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/10/05

Autoria: Joan Montblanc Lasaga

7.1.2. Data de descripció

Data darrera revisió: 2024/04/19

Autoria: Joan Montblanc Lasaga

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment