Fons Ajuntament de Tiana

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08282.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Tiana

1.4.1. Data inici

1687

1.4.2. Data final

2011

1.4.3. Comentari a data

Hi ha documentació anterior a la constitució del municipi

1.5. Resum de tipus de volums i suports

420 m.

9.315  unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Tiana

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Tiana és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Tiana. Aquest municipi (comarca del Maresme). Cal tenir en compte que el 6/07/1933 va tenir lloc la segregació de  Montgat.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. Durant els mesos de juliol de 1999 fins el març del 2000 es portà a terme la primera actuació arxivística per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Durant els mesos d’abril a octubre de 2011 es realitzà l’actualització de la descripció del fons  i el 20 d’abril de 2012 l’ajuntament s’adherí al programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona .

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/08/22

Autoria: Anna de Rocafiguera García

7.1.2. Data de descripció

2015/05/11

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 17 d'abril de 2012.