Fons Ajuntament de Vilalba Sasserra

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08306.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Vilalba Sasserra

1.4.1. Data inici

1801

1.4.2. Data final

2010

1.4.3. Comentari a data

---

1.5. Resum de tipus de volums i suports

50.60 m.

20122  unitats de descripció.

Paper, magnètic i òptic.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Vilalba Sasserra

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Vilalba Sasserra és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Vilalba Sasserra. Aquest municipi (comarca del Vallès Oriental), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament  dins de l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. Durant el 2008 es porta a terme la primera actuació arxivística per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El 2010 l’ajuntament s’adherí al programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/08/22

Autoria: Anna de Rocafiguera García

7.1.2. Data de descripció

2014/03/18

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 2 de novembre de 2011.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment