Fons Ajuntament d'Oristà

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08151.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament d’Oristà

1.4.1. Data inici

1860

1.4.2. Data final

2013

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

93,66 m.

3.490 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament d’Oristà

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament d'Oristà és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi d'Oristà. Aquest municipi (el més extens de la comarca d'Osona, a l'altiplà del Lluçanès), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. El municipi té tres nuclis de població (Oristà, la Torre d'Oristà, i el Raval de Sant Feliu Sasserra). Fins fa pocs anys formava també part del municipi el Raval d'Olost, que es va segregar el 1992 agregant-se al municipi d'Olost.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament, excepte una part que per manca d'espai s'havia traslladat en un magatzem-garatge particular. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de juliol i novembre de 2007 en què es tornà a agrupar tota la documentació a l'edifici de l'ajuntament. L'abril del 2009 l'ajuntament d'Oristà s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació d'Ajuntaments i Consells (QdCAC) desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/05/12

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2024/03/18

Marc Garriga Santapau

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.