Fons antic municipi de Brocà

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08099.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Antic municipi de Brocà

1.4.1. Data inici

1729

1.4.2. Data final

1963

1.4.3. Comentari a data

Malgrat que el municipi de Brocà va agregar-se definitivament al de Sant Julià de Cerdanyola l'any 1942 per tal de formar el de Guardiola de Berguedà, alguns llibres antics es van continuar utilitzant, així com la toponimia del municipi fins el 1963.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

4,9 m.

144 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Brocà

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Brocà era la corporació pública que governava i administrava els interessos del municipi de Brocà. Aquest municipi (comarca del Berguedà, subcomarca de l'Alt Berguedà), derivat de la corresponent jurisdicció territorial va concretar el seu funcionament dins l’estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'any 1936, en plena Guerra Civil, el municipi de Brocà es va agregar al de Sant Julià de Cerdanyola per acabar formant el de Guardiola de Berga, que l'any 1981 va canviar el seu nom per l'actual de Guardiola de Berguedà. Aquesta agregació fou ratificada l'any 1942.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en els successius emplaçaments de les dependències de l'ajuntament fins a la seva ubicaciò en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de març de 1995 i febrer de 1998. L'adhesió de l'ajuntament de Guardiola de Berguedà al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de desembre de 2004.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució successora de la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a la normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2020/04/28

Autoria: Albert Rumbo i Soler

7.1.2. Data de descripció

2020/04/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 22 d’agost de 2011.