Sant Miquel de Balenyà (EMD)

Arxius municipals digitals   

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de descripció (quadre de classificació, inventari-catàleg) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat.