Santa Maria d'Oló

Arxius municipals digitals   

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de descripció (quadre de classificació, inventari-catàleg) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de Santa Maria d'Oló.

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat