Actualitzem la publicació sobre els Formularis i contractes per a ús de l’arxiu municipal

Ja es pot consultar la publicació sobre els Formularis i contractes per a ús de l’arxiu municipal, que hem actualitzat respecte a la que vam publicar l’any 2011, tenint en compte els canvis normatius que s’han anant succeint al llarg d’aquesta anys.

Es tracta de models específics per a les funcions i activitats dels arxius, a utilitzar en la formalització d’ingressos de fons o col·leccions (ingressos extraordinaris), de la consulta de documents amb finalitat de recerca i per altres actuacions puntuals. Són models de formularis, informes i contractes a adaptar, tant en aspectes formals com de contingut, al criteri de cada ens local.

Consta de 7 apartats que inclouen fins a 23 formularis que disposen d’una presentació i que es poden descarregar:

I - Donació de documents

1- Proposta de donació de documents

2 - Informe sobre proposta de donació de documents

3 - Contracte de donació de documents

4 - Donació de documents (model simple)

II - Cessió de documents en comodat

5 - Proposta de cessió de documents en comodat

6 - Informe sobre proposta de cessió de documents en comodat

7 - Contracte de cessió de documents en comodat

8 - Devolució de documents cedits en comodat

III - Donació d’imatges

9 - Proposta de donació d’imatges

10 - Informe sobre proposta de donació d’imatges

11 – Contracte de donació d’imatges

12 - Donació d’imatges (model simple)

IV - Cessió d’imatges en comodat

13 - Proposta de cessió d’imatges en comodat

14 - Informe sobre proposta de cessió d’imatges en comodat

15 - Contracte de cessió d’imatges en comodat

16 - Devolució d’imatges cedides en comodat

V - Compra de documents

17 - Informe sobre adquisició de documents

18 - Contracte de compravenda de documents

VI - Consulta

19 - Sol·licitud de consulta de documents amb finalitat de recerca

20 - Autorització de consulta de documents amb finalitat de recerca

VII - Actuacions puntuals

21 - Cessió de documents per a digitalitzar i després retornar

22 - Sortida de documents per a digitalitzar / restaurar

23 - Cessió de documents per a exposició

El destinatari d’aquesta publicació són els arxivers i arxiveres municipals d’acord amb els departaments de secretària i serveis jurídics dels ens locals.

L’autoria d’aquesta publicació ha anat a càrrec d’en Josep Matas Balaguer de l’Assessoria jurídica Legalment, amb la coordinació de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

L’adreça de la publicació és la següent: https://www.diba.cat/web/opc/formularis-i-contractes-per-a-us-de-l-arxiu-municipal

Esperem que us sigui útil.

Oficina de Patrimoni Cultural