Fons Ajuntament de Montmajor

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08132.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Montmajor

1.4.1. Data inici

1863

1.4.2. Data final

2022

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

2.772 unitats de descripció (103,22 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Montmajor

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Montmajor és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Montmajor. Aquest municipi (comarca del Berguedà, subcomarca del Baix Berguedà), derivat de la corresponent jurisdicció territorial  d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual a mitjans dels anys 90 del segle XX. A mitjan 1990 es va dur a terme una actuació arxivística per part del Servei d'Arxius de la Generalitat, actuació de la qual es conserva un instrument de descripció sistemàtic. Entre els mesos de febrer i abril de 2000 s'hi va dur a terme la  intervenció de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L'adhesió de l'ajuntament de Montmajor al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de desembre de 2004.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Ajuntament de Montmajor està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/06/17

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

2014/06/17

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 11 de febrer de 2013.