Fons Ajuntament Olost

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08149.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament d’Olost

1.4.1. Data inici

1807

1.4.2. Data final

2022

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

5.599 unitats d’instal·lació

161,00 m.

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament d’Olost

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament d’Olost és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi d’Olost. L’any 2001 va finalitzar la modificació del terme municipal en els límits d’Olost, Sant Bartomeu del Grau i Oristà, terme del qual es va segregar el barri del Raval per annexar-lo a Olost. D’aleshores ençà l'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mesos d’agost i setembre de 2002. L’any 2004 l'ajuntament d’Olost s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Per l'època anterior de l’agregació al municipi del barri del Raval correspon acudir al fons de l'Ajuntament d’Oristà. Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2013/07/11

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2017/03/08

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 11 d’abril de 2011