Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Feliu Sasserra. L´Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 14:30 h.

Consultes i informació: 93 881 90 11 o st.felius@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Feliu Sasserra conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Feliu Sasserra

          Fons de l'Administració Local                                                                                                     

101   Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 

          Fons públics no municipals                                                                                                       

201   Jutjat de Pau de Sant Feliu Sasserra

          Fons privats                                                                                                                                   

301   Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1930-2002), (0,24 m.)

302   Associació de Defensa Forestal (ADF) Quercus (1987-2010), (0,36 m.)

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1940-1975), (0,48 m.)

304   Club Esportiu Sant Feliu (1968-2007), (0,12 m.)

305   Documentació particular (fàbrica tèxtil) (1960-1960), (0,4 m.)

306   Notarials (1606-1625), (0,10 m.)

          Col·leccions                                                                                                                                   

902   Full Parroquial (1990-2003), (0,24 m.)