Fons de la Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Sindicat Agrícola de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Escut Cambra Oficial Sindical Agrària de Gurb

1.1. Codi de referència

08100.301.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Germandat Agrària / Sindicat Agrícola

1.4.1. Data inici

1939

1.4.2. Data final

1982

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

95 unitats de descripció

11,00 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Germandat Agrària / Sindicat Agrícola

2.2. Història del productor

El fons documental identificat globalment com a Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Germandat Agrària / Sindicat Agrícola correspon, en realitat, a la producció documental derivada de l’activitat de quatre entitats anàlogues i successives. Totes quatre tenen en comú el fet d’haver-se constituït com a resposta a la necessitat que tenien els pagesos de Gurb de defensar els interessos comuns i poder prestar als afiliats un seguit de serveis i ajuts. Les quatre, a més, es van anar succeint de tal manera que, generalment, la posterior recollia la major part dels socis i la personalitat de l’entitat anterior.

EL Sindicat Agrícola és la primera entitat fundada a Gurb al servei dels agricultors locals. L’objecte de l’associació era  el foment de l'Agricultura i annexos de la mateixa, atenent a la protecció i defensa dels agricultors. Entronca amb la Germandat Agrícola que després de la guerra civil reprèn l’activitat ajustant l’associació als principis rectors del règim franquista enquadrada en la Comunitat Nacional - Sindicalista. Les eleccions sindicals de l’any 1978 marquen l’inici de la trajectòria de la nova entitat o, millor dit, de la nova denominació de l’entitat com a Cambra Agrària, que assumirà les competències més institucionals de relació amb les Administracions, així com el control de la gestió del crèdit agrari i de les prestacions socials.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de  Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Germandat Agrària / Sindicat Agrícola ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons.

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va identificar i separar la documentació d’aquest fons del fons municipal quan va fer l’organització de l’Arxiu Municipal a l’any 1997-1998. Una vegada que l’ajuntament es va adherir al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona a l’any 2005, es va començar a descriure el fons.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares. Una part de la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament. Una altra part va aparèixer l'any 2006 amb l'arranjament de l'edifici de correus. Segurament la documentació  sempre havia estat en els edificis del recinte de l'Esperança i va ser disgregada en les obres de reforma i adequació dels mateixos per a convertir-los en edificis d'ús públic

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per  la Cambra Agrària Local / Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos / Germandat Agrària / Sindicat Agrícola  en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: administració general, administració econòmica, administració d’associats, eleccions, col·leccions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  elaborat pel Servei d'Arxiu Municipal de Gurb.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons descrit i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons pot estar relacionat amb la documentació municipal, especialment amb aquella de caire més econòmic i amb la que fa referència als Serveis Agrícoles.

Una part del fons de la Cambra Agrària del període 1950-1994 es trobar a l’Arxiu Comarcal d’Osona

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 L'estat de conservació de bona part del fons és precari.

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2016/11/21

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2016/11/21

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.